Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU" RCKiK/03/2020

Termin składania ofert do 17.03.2020r. do godziny 11:30

Załączniki

Ogłoszenie nr 521703 - odpady medyczne.docx

SIWZ 03.2020.doc

zał. 1 Oferta.doc

Załącznik nr 1 A formularz cenowy.doc

zał.2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

zał.3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

zał.4- wzór umowy.doc