Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Kompetencje

Cele, zadania i kompetencje Regionalnego Centrum

 


Zgodnie z rozdziałem 3.statutu, cele i zadania RCKiK w Raciborzu:

1. Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki
oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia
w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne
produkty lecznicze.
2. Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
3) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
4) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności
w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym
zakresie;
5) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
6) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz
udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawód medyczny;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.