Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Medycznych

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa w Raciborzu

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

 

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2023r., poz. 991 z póżn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2021r., poz.430 z póżn. zm.) oraz Regulamin przeprowadzenia konkursu.

 

Miejsce pracy: siedziba Centrum oraz obszar działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu , powiaty : raciborski , rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie  Zdrój, Żory i Rybnik.

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca:

 1. tytuł zawodowy lekarza,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza,
 4. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie transfuzjologii klinicznej albo lekarz w trakcie ww. specjalizacji ale przez okres nie dłuższy niż 4 lata od dnia powołania go na  stanowisko zastępcy,
 5. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
 6. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. posiada obywatelstwo polskie,
 8. korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydaci powinni przedłożyć:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w  oryginałach lub kopiach poświadczonych  notarialnie: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub  zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na  stanowisko objęte konkursem;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Dyrektora Centrum lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.  

 

Termin i miejsce składania ofert:     

                                                                                                                                                                               
Oferty  w zamkniętej kopercie opatrzonej  imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych w RCKiK w Raciborzu”, należy:

 

 • złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
  i Krwiolecznictwa w  Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3 A,

lub

 • przesłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  w Raciborzu,  ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz,

 

w terminie do 01.03.2024r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu).

 

 

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu  podczas rozmów kwalifikacyjnych o  których terminie kandydaci poinformowani zostaną indywidualnie, przy czym  rozpatrzenie powinno nastąpić do 30 dni, od upływu terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu można uzyskać do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 w sekretariacie.

 

Dodatkowe informacje:

 • Oferty, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane;
 • Oferty osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostaną zniszczone
  w przypadku ich nieodebrania na zasadach określonych jak wyżej po upływie miesiąca od daty zatrudnienia wyłonionego kandydata;

Załączniki

Ogłoszenie.PDF