Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 18-PARAMETROWYCH Z 3 CZĘŚCIOWYM RÓŻNICOWANIEM LEUKOCYTÓW DLA TERENOWYCH ODDZIAŁÓW RCKiK W RYBNIKU, WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I JASTRZĘBIU-ZDRÓJ” RCKiK/05/20

Termin składania ofert do 22 lipca 2020 r. do godz. 11:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 561682-N-2020.pdf

SIWZ 05.2020.doc

zał.1- oferta.doc

zał.1A -formularz asort -cenowy.doc

zał.2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

zał.3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

zał.4- wzór umowy RCKiK 05 2020.doc

zał.5 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc