Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa pojemników z do pobierania i preparatyki krwi” (RCKiK/04/2020))

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc